دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه علامه وروردی ۸۹

کارشناسان ارشد و کارشناسان رشته مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی دانشگاه علامه طباطبایی

دوازدهمین روز درسی ترم سوم

در کلاس بررسی مسائل مدیریت دولتی ایران فصول پنج و شش و هفت و هشت توسط استاد عباس زاده مرور شد و همچنین در برابر تقاضای دانشجویان، استاد اشاره ای به سوالات احتمالی امتحان نمودند. استاد در مقابل سوال اینکه "آیا از فصل یکم سؤال می آید یا نه؟" جواب مشخصی ارائه نکردند و گفتند به هر حال باید مطالب این فصل را نیز مصالعه کنید برای آینده تان کاربرد دارد.

استاد گفتند 4 الی 5 سوال می دهم. که نمره تان با توجه به فعالیت های پژوهشی و انتقادی دانشجویان  و ارائه مطلب اختصاص می یابد. همچنین اشاره داشتند مبحث پارادایم ها { ؟ } از کتاب چالشهای مدیریت دولتی دکتر دانائی فرد نیز از منابع آزمون می باشد.

برخی مطالب که مورد تأکید استاد برای ...  شد:

محور های مدیریت دولتی نوین: تمایز قائل شدن بین مدیریت و اداره ، برای اینکه پاسخگو باشد در برابر مشترها

محور دوم : و بین سیاست و اداره جدایی بیاندازد، چون قبل از آن SPOILسیستم حاکم بود و سازمان دولتی دست سیاستمدارن بود.

 محور سوم:  تأکید بر ارزشهای انسانی


- چه آسیب هایی مدیریت دولتی نوین با آن مواجه است؟

1- کمرنگ شدن پاسخگویی برابری و انصاف در برخورد با شهروندان .... و شهروندمحوری زیر سوال رفت.

همه شهروندان به یک چشم دیده شوند. افرادی که می توانند هزینه خدمات را بپردازند و می پردازند و خدمات دریافت می کنند و افرادی نمی توانند بپردازند پس در جامعه تبعیض به وجود می اید.

خدمات باعث تبعیض می شود

2- محدود کردن ترکیب دریافت کنندگان خدمات عمومی

 کاهش رفاه عمومی و خدمات عمومی در جامعه ( اکثریت مردم محرومند از خدمات)

3-  تضعیف بخش دولتی

   دولت با ید بسترساز باشد .... ولی اینکه مدیریت بخش خصوصی در هر جامعه حاکم باشد تهدید آفرین است.

4- تضعیف پاسخگویی عمومی و مسؤلیت پذیری

5- تهدی اعتماد عمومی

6- شک گیری سازمان دولتی مضطرب

7- تهدید جامعه مدنی


تاریخ ارسال: یکشنبه 27 آذر 1390 ساعت 21:53 | نویسنده: - | چاپ مطلب 0 نظر