دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه علامه وروردی ۸۹

کارشناسان ارشد و کارشناسان رشته مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی دانشگاه علامه طباطبایی

صفحه اصلاعات درس منابع انسانی

HRM استاد دکتر فریدون عبدصبور منابع انسانی پیشرفته

Text Box: ضد تبلیغاتصفحه اصلاعات درس منابع انسانی پیشرفته

فایل اصلی ارسال شده

فهرست محتویات

فایل اصلی

مناسب شده جهت Print

 

ZIP

1 فصل اول کتاب سید نقوی/تام ردمن

دیدگاه های جدید

 

PPT

 

2 فصل ینجم

مدیریت پاداش

 

PPT

 

3 فصل هشتم

مدیران صف

 

PPT

 

PDF دوصفحه

4 فصل یازدهم

کارراهه

 

PPT

 

5 فصل چهاردهم

کوچک سازی

 

PPT

 

6 فصل پانزدهم

مشارکت کارکنان

 

PPT

 

7 فصل شانزدهم

مدیریت دانش

 

PPT

 

8 مقاله مدیریت استراتژیک

PPT

 

منابع آزمون پایان ترم شامل

 تشریحی: [ کتاب ابطحی+تشریحی فصل 1 کتاب سیدنقوی/ویلکینسون+ مقاله مطالعات استراتژیک]

+ تستی[ بقیه فصول فوق کتاب سیدنقوی/ویلکینسون] + احتمالاً یک سوال از کتاب شایسته سالاری

تاریخ آزمون یکشنبه 26 دی صبح اول وقت

 خلاص فصل هشتم کتاب تام ردمن و ویلکینسون بصورت آزمایشی pdf

خلاص فصل هشتم کتاب تام ردمن و ویلکینسون بصورت آزمایشی docx 

خلاصه کتاب ابطحی بصورت html 

خلاصه کتاب ابطحی بصورت PDF   

 خلاصه فصل ۴ کتای ابطحی که خلاصه های فوق با چاپ جدید کتاب تطبیق شده اند بصورت آزمایشی .doc 

 
خلاصه فصل ۴ کتای ابطحی که خلاصه های فوق با چاپ جدید کتاب تطبیق شده اند بصورت آزمایشی .pdf

هر گونه اشکال در لینکها را سریعاً اطلاع دهید.