دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه علامه وروردی ۸۹

کارشناسان ارشد و کارشناسان رشته مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی دانشگاه علامه طباطبایی

برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی

برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی


گونه های استراتژی منابع انسانی و زیر سیستم ها


ادغام افقی درونی استراتژی نابع انسانی در سازمان: PDFعنوان های نقد پایان نامه یا مقاله فارسی (گروه خواهران)

 

موضوعات

اسامی

تاریخ ارائه

تدوین استراتژی های نظام مدیریت منابع انسانی در آستان قدس رضوی. نگارش: محمد موسوی 1388

خانم ملایی

 

شایسته سالاری

خانم بهرامی


تدوین استراتژی منابع انسانی با استفاده از QFD و

خانم عظیمی

 

شایسته سالاری پورقریب

     


 

 


 

 

 

 

عنوان های نقد پایان نامه یا مقاله فارسی (گروه برادران)

موضوعات

اسامی

تاریخ ارائه
تدوین استراتژی منابع انسانی برای شرکت مدیریت پروژه های مپنا

آقایان روحانی و محمدیان

13 آذر

تدوین استراتژی منابع انسانی با استفاده از QFD و

آقای طهرانی و بقیه

 

عوامل موثر در تدوین استراتژی تامین کارکنان.

نگارش : مجتبی امینیان ندوشن

آقای قزل