دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه علامه وروردی ۸۹

کارشناسان ارشد و کارشناسان رشته مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی دانشگاه علامه طباطبایی

عقلانیت و راهبرد در بخش دولتی

بخش زیر که می خوانید قسمتهایی از فصل دوم کتاب چالشهای مدیریت دولتی دانایی فرد به همراه اسکن کامل فصل دوم ان کتاب است. با توجه به شواهد و قرائن این مطلب به احتمال قریب به یقین مطلب مورد نظر استاد در مورد پارادایم های مدیریت دولتی می بوده و به احتمال قریب به یقین یکی از 5 سوال امتحان می باشد.

همچنین فصل پنجم این کتاب نیز جزو منابع آزمون درس سمینار1و2 می باشد.

----------------------------------------------------------

صفحات فصل دوم: [فایل اسکنر تصحیح نشد]

scan.rar

-----------------------------------------------------------

طبقه بندی های گوناگونی درباره نظام های سیاسی.... مطرح شده است.

این نظام های سیاسی حاکمیت خود را در قالب محملی به نام دولت اعمال کرده اند. این دولت ها از حیث مدیریتی شان ( نگاه غالب) دولت مدیریت ، دولت قانون مدار ، دولت حزبی ، دولت حرفه ای (علمی) ، دولت اخلاقی و دولت مردم سالار دینی( برای مثال در ایران ) تقسیم کرد، که نگارنده با توجه به ادبیات مدیریت در بخش دولتی آنها را نام گذاری کرده است.

دولت مدیریت با اتکا به اصول و ارزشهای  ، بر حاکمیت مدیریت بخش خصوصی بر بخش دولتی تأکید می کند.

دولت قانون مدار وظیفه خود را اداره امورعمومی بر مبنای قوانین و مقررات متعدد می داند

دولت حزبی بر اهمیت نمایندگی دولت تأکید دارد و به دیوان سالاری نماینده می اندیشد.این دولت به نظام غنائم  جنگی مشهور است، زیرا وقی حزبی بر مسند قدرت تکیه می زند، همه پست های مدیریت را در دولت بین هوادران خود تقسیم می کند. در عین حال ، رفاه مردم را با مداخله خود در امور گوناگون ارتقا می دهد.

دولت اخلاقی به دولت و مدیریت دولتی از منظر اخلاقی می نگرد. تحقق کارایی به قیمت مخدوش شدن حقوق شهروندی و اخلاق  ناپسند است.

دولت مردم سالار دینی ؛ رضایت شهروندان به منزله بندگان خدا  به منزله رضایت خداوند است و دولت و مدیریت  محمل کسب رضایت خداوند در پرتو کسب رضایت خلق و نه قدرت طلبی تلقی می شود. این نگاه را می تواندر کلام آین الله بهشتی جست و جو کرد که معتقد بود :«ما شیفتگان خدمتیم نه تشنگان قدرت»


----

پاردایم های دولت براساس شیوه خط مشی گذاری:

1 : حاکمیت کارایی 2: حاکیت قانون اساسی و سایر قوانین مادر 3: حاکمیت ارزشهای سیاسی

4: حاکمیت اصول حرفه ای و علمی 5: حاکمیت اصول اصول اخلاقی 6: حاکمیت ارزشهای دینی


که عقلانیت خط مشی های دولت با توجه به فوق:

1: عقلانیت اقتصادی 2: عقلانیت قانونی 3: عقلانیت سیاسی 4: عقلانیت حرفه ای (علمی) 5 : عقلاینت اخلاقی و 6: عقلانیت دینی


-----

پارادایم ها در قالب نهضت های مدیریتی :

1: نههضت مدیریت اداری 2: اداره امور عمومی سنتی 3: اداره امور عمومی نوین 4 : مدیریت دولتی نوین  5 : نهضت خدمات دولتی نوین 6 : اداره امور عمومی مردم سالار دینی


-----------

جوهره راهبردها  براساس عقلانیت :

1: کارایی گرایی ، 2: قانون گرایی 3: حزب گرایی 4: بازار گرایی 5- اخلاق گرایی 6: رضایت بندگان خدا گرایی

-------------تاریخ ارسال: سه‌شنبه 20 دی 1390 ساعت 22:21 | نویسنده: - | چاپ مطلب 1 نظر